Reklamační řád

 

 

 Tento reklamační řád byl zpracován podle §2079 a násl. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. a vztahuje se na zboží v nabídce obchodní společnosti HAVANA - RESTAURANT, s.r.o., se sídlem se sídlem 628 00 Brno, Masarova 2428/9, identifikační číslo: 25344501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 24349, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kuprum.cz a které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

 

 Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti HAVANA – RESTAURANT, s.r.o., (dále jen prodávající) je přikládána faktura a dodací list nebo prodejka za hotové se specifikací výrobku, které slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu).

 

 Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Na dodávky vlastních výrobků poskytuje prodávající záruku v trvání a za podmínek uvedených na obalech jednotlivých výrobků.

 

 Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

 

 V případě zjištění vady zboží kupujícím před jeho použitím, reklamuje kupující zboží osobně v místě prodeje výrobku, příp. v místě objednávky, je-li zboží přepravováno. Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, fakturu, příjmový pokladní doklad, škodní protokol, prodejku za hotové, apod.). Reklamaci řeší kupující přímo v místě objednávky nebo nákupu zboží, a to s pověřeným pracovníkem prodávajícího. Příslušný pracovník je povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol a to ve dvou vyhotoveních (jeden pro prodávajícího a jeden pro kupujícího). Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

 Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď přímo při jeho konzumaci nebo až následně po ní, reklamuje kupující zboží vždy písemně. Pokud kupující zjistí vadu při konzumaci zboží, je povinen o tom ihned informovat prodávajícího. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito - zkonzumováno i přes jeho vadnost. K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu, kromě dokladů uvedených v předchozím odstavci další podklady a informace požadované prodávajícím nutné pro takovou reklamaci, například vzorek reklamovaného zboží, detaily týkající se zboží, způsob skladování zboží, fotodokumentaci, apod..

 

 Prodávající je povinen sepsat s kupujícím reklamační protokol ve dvou vyhotovení, který bude mimo jiné obsahovat : specifikaci výrobku, specifikaci vady, způsob a místo nabytí zboží, identifikaci kupujícího.

 

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

 a)      kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží,

 b)      vždy musí být specifikována konkrétní vada,

 c)      vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, HAVANA - RESTAURANT, s.r.o. informuje spotřebitele o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s HAVANA - RESTAURANT, s.r.o. prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u HAVANA - RESTAURANT, s.r.o. poprvé.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly. Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 12.08.2015. 

Reklamační řád ke stažení


EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.